GDPR

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných zo strany spoločnosti Apartments BEST s.r.o, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len dotknutá osoba) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

1.  Kontaktné údaje prevádzkovateľa

 • Apartments BEST s.r.o. so sídlom Bešeňová 2, IČO: 353009134, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 74370/L určuje účel a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 • Prevádzkovateľa je možné kontaktovať:
  – písomne na adrese jej sídla: Bešeňová 2, pošta 034 83 Liptovská Teplá
  – e-mailom na besenovabest@besenovabest.sk
  – telefonicky na +421 948  785 968

2.  Účely a právny základ spracúvania osobných údajov

Za účelom poskytovania ubytovacích služieb získavame a ďalej spracúvame nasledovné osobné údaje:

 1. meno a priezvisko
 2. adresu trvalého pobytu
 3. krajinu
 4. doba ubytovania
 5. e-mail
 6. telefónne číslo
 7. číslo vernostnej karty

Podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia GDPR je právnym základom, podľa ktorého spracúvame vyššie uvedené údaje plnenie zmluvy o ubytovaní, prípadne vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy o ubytovaní na základe Vašej žiadosti (rezervácia ubytovania, dopyt po informáciách).

Poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie zmluvy o ubytovaní, ktorej predmetom je náš záväzok zarezervovať a poskytnúť Vám prechodné ubytovanie. Spracúvanie Vašich osobných údajov je v rámci plnenia zmluvy nevyhnutné aj na komunikáciu pred poskytnutím ubytovania najmä na vybavenie Vašich požiadaviek, spracovanie rezervácie, vystavovanie daňových dokladov, evidenciu platieb a vybavovanie Vašich reklamácií a sťažností.

Za účelom plnenia si zákonných povinností viažúcich sa k ubytovacím službám, a to vedenia knihy ubytovaných podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dane za ubytovanie podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov spracúvame nasledovné osobné údaje:

 1. meno a priezvisko
 2. dátum narodenia
 3. číslo občianskeho preukazu alebo iného cestovného dokladu
 4. adresu trvalého pobytu
 5. štátnu príslušnosť
 6. dobu ubytovania

Poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou, ktorá vyplýva z osobitných právnych predpisov. V prípade neposkytnutia osobných údajov by sme si nemohli riadne splniť zákonné povinnosti.

Za účelom vykonávania ekonomickej agendy a spracovania účtovných dokladov podľa osobitných zákonov, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov môžeme spracúvať Vaše osobné údaje uvedené v bode 2.1 a 2.2 vyššie, ak to od nás vyžadujú príslušné právne predpisy. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracúvať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Právnym základom tohto spracúvania je riadne splnenie si všetkých zákonných povinností podľa článku 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia GDPR.

Za účelom riadneho vybavenia Vašej žiadosti v kontaktnom (rezervačnom) formulári spracúvame nasledovné osobné údaje:

 1. meno a priezvisko
 2. e-mail
 3. telefón
 4. adresa
 5. mesto
 6. krajina

Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na to, aby bolo možné riadne vybaviť požiadavku uvedenú v odoslanej správe.

Týmto spracúvaním sledujeme naše oprávnené záujmy podľa článku 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje nespracúvame za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanovia osobitné právne predpisy, podľa ktorých postupujeme alebo ak je iný účel zlučiteľný s pôvodným účelom.

Kamerový systém – monitorovanie priestorov
Účelom monitorovania je ochrana majetku v monitorovanom priestore a ochrana fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore, ako aj priebežné získavanie dôkazov o príčinách vzniku, priebehu a následkoch bezpečnostných incidentov. Doba uchovávania je 15 dní.

Doba uchovávania osobných údajov

Vo všeobecnosti uchovávame osobné údaje po dobu trvania jednotlivých účelov spracúvania uvedených vyššie. Získané osobné údaje uchovávame po dobu najviac 10 rokov od vydania posledného daňového dokladu o Vašom ubytovaní.

3.  Kto spracúva Vaše osobné údaje a komu ich poskytujeme?

 • Vo väčšine prípadov spracúvame Vaše osobné údaje pre vlastné účely ako ich Prevádzkovateľ. Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad:
  – externá firma poskytujúca pre nás účtovné služby za účelom vedenia účtovníctva;
  – externej firme poskytujúcej pre nás IT servis/údržbu/podporu;
  – externá firma poskytujúca pre nás webhosting za účelom uchovávania a zálohovania údajov na webovej stránke;
  – externá firma poskytujúca pre nás channel manager za účelom evidencie rezervácií na webovej stránke;
  – spoločnosti Tatry mountain resort, a.s. (Gopass program);
  – správcovi dane za ubytovania(miestna daň za ubytovanie);
  – Útvaru policajného zboru (hlásenie pobytu cudzinca cudzineckej polícii);
  – súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí.

4.  Prenos osobných údajov mimo EHP

 • Neprenášame žiadne osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame do tretej krajiny, ktorá sa nachádza mimo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) a žiadny takýto prenos ani nezamýšľa.

5.  Ako postupujeme pri uplatňovaní Vašich práv?

 • Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme všetky informácie, ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, a ak je to vhodné aj elektronickými prostriedkami. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.
 • Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti pri výkone Vašich práv Vám poskytneme bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí.
 • Ak neprijmeme opatrenia na základe Vašej žiadosti, sme povinný Vás bezodkladne, a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.
 • Sme povinný poskytnúť Vám všetky informácie a prijať potrebné opatrenia bezplatne. Ak budú Vaše žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môžeme buď:
  – účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
  – odmietnuť konať na základe žiadosti.

6.  Aké sú Vaše práva v súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi?

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov nasledovné práva:

Právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom:

Máte právo získať potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo zistiť, ktoré Vaše údaje sú nami spracúvané, a právo na nasledovné informácie:

 • informáciu o tom, na aké účely Vaše osobné údaje spracúvame;
 • aké kategórie Vašich osobných údajov spracúvame;
 • komu boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté;
 • predpokladaná doba, po ktorú budeme Vaše osobné údaje uchovávať;
 • informáciu o tom, ktoré z tu uvedených práv sa na Vás vzťahujú;
 • informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • informáciu o tom, odkiaľ sme získali Vaše osobné údaje, pokiaľ ste nám ich neposkytli priamo Vy;
 • informáciu o tom, či sa na Vaše osobné údaje vzťahuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania;
 • informáciu o primeraných zárukách bezpečnosti prenosu Vašich osobných údajov, pokiaľ sa tieto prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Na základe využitia práva na prístup k Vašim osobným údajom Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo požadovať opravu osobných údajov:

Pokiaľ niektoré z Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, nie sú správne alebo úplné, máte právo na to, aby sme tieto Vaše nesprávne alebo neúplné osobné údaje opravili prípadne doplnili. K spracúvaniu nesprávnych osobných údajov môže dôjsť napríklad v prípade zmeny Vášho priezviska alebo adresy.

Právo na vymazanie osobných údajov:

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali;
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ;
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Máte právo žiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov:

 • na čas, kým overujeme správnosť Vašich spracúvaných osobných údajov, ak ste túto správnosť namietli;
 • namiesto vymazania, ak je spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
 • na čas, keď ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, i keď ich už na účely spracúvania nepotrebujeme;
 • na čas, kým sa overuje, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe a Vy ste namietli ich spracúvanie z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

Pokiaľ dôjde k obmedzeniu spracúvania Vašich osobných údajov, po dobu takéhoto obmedzenia ich môžeme len uchovávať.

Právo na prenosnosť osobných údajov:

Pokiaľ vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov automatizovanými prostriedkami a spracúvanie sa zakladá na Vašom súhlase, alebo je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na zmluvnom vzťahu medzi Vami a nami, máte právo na prenos takýchto Vašich osobných údajov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov spočíva v tom, že môžete získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanej forme a máte právo ich následne preniesť inej osobe, ktorá ich bude spracúvať. Máte takisto právo, aby sme ich inej osobe, ktorá ich bude spracúvať, preniesol priamo Prevádzkovateľ, pokiaľ je to technicky možné.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že využitie Vášho práva na prenos osobných údajov neznamená, že osobné údaje budú Prevádzkovateľom automaticky vymazané, a neovplyvňuje dobu ich uchovávania Prevádzkovateľom.

Kedy a ako môžete namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom?

Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ sa spracúvanie uskutočňuje:

 • na právnom základe, ktorým je nevyhnutnosť spracúvania na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľom;
 • na právnom základe, ktorým je nevyhnutnosť spracúvania na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany;
 • na účel priameho marketingu.

Dôsledkom využitia Vášho práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov je to, že Prevádzkovateľ ďalej nesmie spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:

 1. nevyhnutné oprávnené záujmy, ktoré prevažujú nad Vašimi právami a záujmami, alebo
 2. dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Tieto výnimky sa nevzťahujú na spracúvanie na účel priameho marketingu. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na účel priameho marketingu a Vy ich ďalšie spracúvanie namietnete, Prevádzkovateľ ukončí ich ďalšie spracúvanie.

7.  Komu môžete podať sťažnosť, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je vykonávané v súlade so zákonom?

Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je vykonávané v súlade s Nariadením GDPR alebo zákonom, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu.

Príslušným dozorným orgánom je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

8.  Aké sú povinnosti našich poverených osôb, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje?

Každá poverená osoba je povinná podľa § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku; tie nesmie využiť ani pre osobnú potrebu a bez nášho súhlasu ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť, ak v Nariadení GDPR alebo Zákone nie je uvedené inak, pričom povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného alebo obdobného pomeru. Zákonná povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné fyzické osoby, ktoré v rámci svojej činnosti prídu do styku s osobnými údajmi.

9.  Ochrana údajov

V súlade s požiadavkami platných právnych predpisov vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

10.  Vzťahuje sa na mňa a moje osobné údaje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

V rámci našej činnosti nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu s použitím profilovania, ani bez neho.

11.  Dochádza pri spracúvaní mojich osobných údajov k prenosu do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii?

Nezamýšľame preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.